دوره و شماره: دوره 12، شماره 37، ناشر، زمستان 1395، صفحه 1-221 
6. گاز شیل و امنیت انرژی کشورهای منطقه خلیج فارس

صفحه 145-181

ابوالقاسم طاهری؛ علیرضا رستم آقایی