دوره و شماره: دوره 17، شماره 54، خرداد 1400 
2. بررسی و تحلیل سیر تحولات حقوق سیاسی و اجتماعی زنان در ایران

صفحه 25-43

10.30495/psq.2021.685147

فوزیه کشاورز؛ حمید ضرابی؛ کورش استوار سنگری؛ بابک باصری


6. نقش آفرینی فراحقوقی احزاب در نظام سیاسی ایران با مطالعه تطبیقی

صفحه 121-140

10.30495/psq.2021.1926155.2022

احمد ساجدی؛ روح اله رحیمی؛ حسین علائی؛ خدیجه کریمی اصفهانی