دوره و شماره: دوره 13، شماره 39، سردبیر، تابستان 1396 

مقاله مستقل پژوهشی

1. تاثیر برجام بر سیاست، نظم و راهبردهای امنیتی خاورمیانه

صفحه 1-22

صادق زیبا کلام؛ محسن زمانی


مقاله مستخرج از رساله دکترا

2. علل بقای شبکه های اقتصادی سازمان های تروریستی در خاورمیانه در عرصه ارتباطات سیاسی

صفحه 23-44

طاهره ابراهیمی فر؛ امیر حامد آزاد