دوره و شماره: دوره 13، شماره 40، سردبیر، پاییز 1396 

مقاله مستقل پژوهشی

1. بررسی رابطه دین و دموکراسی در نواندیشی دینی؛ مطالعه موردی مهدی بازرگان

صفحه 1-22

محمد تقی قزلسفلی؛ پونه قاسم پور؛ مهرداد خرم نصر


مقاله مستخرج از رساله دکترا

5. نظریه رهبری ( امامت)

صفحه 97-117

فرهاد ترابی؛ سید محمد علی ایازی؛ مهدی مهریزی


مقاله مستقل پژوهشی

6. جایگاه امنیت در مکتب کپنهاگ: چارچوبی برای تحلیل

صفحه 119-146

محمدتقی آذرشب؛ مرتضی نجم آبادی؛ رامین بخشی تلیابی