دوره و شماره: دوره 13، شماره 41، سردبیر، دی 1396 

مقاله مستخرج از رساله دکترا

1. تضمنات سیاسی و اجتماعی اندیشه سیدحسین نصر

صفحه 7-24

محمد طاهری خنکداری؛ مجید توسلی رکن آبادی


مقاله پژوهشی

2. موانع تحقق خط لوله تاپی بر اساس نظریه همگرایی

صفحه 25-40

قاسم ترابی؛ راضیه صانعی


مقاله مستخرج از رساله دکترا

3. بررسی تطبیقی مفاهیم روابط بین‌الملل از منظر رئالیسم و مکتب انگلیسی

صفحه 41-59

معصومه غنی لو؛ سیدفرشید جعفری پابندی؛ سعید وثوقی


مقاله پژوهشی

7. اهمیت و جایگاه قانونگذاری در پارلمان (مطالعه موردی کشور های ایران و انگلستان)

صفحه 129-149

علی دلفانی؛ مجتبی زارع اشکذری؛ غلامرضا احمدی پنجکی


مقاله مستخرج از رساله دکترا

8. بررسی سیاست منطقه گرایی روسیه در خاورمیانه

صفحه 129-155

ساناز رستم جبری؛ دکتر سیدجواد امام جمعه زاده