دوره و شماره: دوره 14، شماره 43، سردبیر، تابستان 1397 
6. در چیستی دولت مدرن-به سوی یک رویکرد سازمانی

صفحه 133-160

عطا عنبرانی؛ علیرضا ازغندی؛ محسن مدیر شانه چی؛ صادق زیبا کلام مفرد


7. تغییر و تداوم در سیاست خاورمیانه‏ای آمریکا از سال 2017-2001

صفحه 161-191

زهرا باقری؛ حسین دهشیار؛ سیدمحمد طباطبایی؛ محمد یوسفی جویباری


8. تاثیرحکمرانی خوب در رعایت حقوق بشر

صفحه 193-217

سیدزین العابدین موسوی؛ حسین آقایی جنت مکان؛ نورمحمد نوروزی