درباره نشریه

فصلنامه تخصصی علوم سیاسی (علمی-پژوهشی) دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، حاصل تلاش در راستای عرضۀ اولین نشریۀ تخصصی علوم سیاسی به صورت علمی پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی است. این فصلنامه که ضرورت انتشار آن مورد تأیید و تأکید جناب آقای دکتر حمید میرزاده، ریاست عالیۀ دانشگاه و معاونت محترم پژوهشی این دانشگاه، که همواره مشوق توسعه و اعتلاء امر پژوهش و تحقیق در دانشگاه آزاد اسلامی بوده اند، قرار گرفته و با همّت و کمک های بی دریغ ریاست و معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی آن دانشگاه به زیور طبع آراسته شده و به منصه ظهور رسیده است.