درباره نشریه

فصلنامه تخصصی علوم سیاسی (علمی-پژوهشی) دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، حاصل تلاش در راستای عرضۀ اولین نشریۀ تخصصی علوم سیاسی به صورت علمی پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی است.