اهداف و چشم انداز

فصلنامه تخصصی علوم سیاسی مقاله‌ای را علمی- پژوهشی می‌داند که داری ویژگی‌های زیر باشد:

1. دارای مقدمه یا بیان مساله‌ای باشد که در آن توضیح کلی، سوال، فرضیه، هدف، روش پژوهش و سازمان مقاله آمده باشد.

2. دارای مبانی نظری مطلوب برای تبیین مورد مطالعاتی مورد بحث مقاله باشد.

3. تاریخچه و ادبیات موجود در رابطه با موضوع مقاله را بررسی کند.

4. روش تعیین شده در گردآوری و تحلیل داده‌ها را در تمامی مقاله رعایت نماید.

5. در نتیجه‌گیری روایی از تحلیل داده‌ها و بیان صریح یافته‌ها را رعایت کند.

6. از منابع معتبر و به‌روز استفاده نماید.

7. ترکیب و تناسب در سازماندهی مقاله را رعایت کند.

8. قواعد شکلی در نگارش مقاله را رعایت نماید.

 

فصلنامۀ تخصصی علوم سیاسی (علمی-پژوهشی) دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، حاصل تلاش در راستای عرضۀ اولین نشریۀ تخصصی علوم سیاسی به صورت علمی – پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی است. این فصلنامه که ضرورت انتشار آن مورد تأیید و تأکید جناب آقای دکتر حمید میرزاده، ریاست عالیۀ دانشگاه و معاونت محترم پژوهشی این دانشگاه، که همواره مشوق توسعه و اعتلاء امر پژوهش و تحقیق در دانشگاه آزاد اسلامی بوده اند، قرار گرفته و با همّت و کمک های بی دریغ ریاست و معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی آن دانشگاه به زیور طبع آراسته شده و به منصه ظهور رسیده است. 

آنچه در این مجموعه از نظر می گذرد، به یقین نه کمال مطلوب دست اندرکاران و نه ارضاء کنندۀ طبع مشکل پسند همۀ خوانندگان ارجمند آن است. فصلنامۀ تخصصی علوم سیاسی، ضمن اذعان به یاری، لطف و محبت جمعی از استادان و فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی و نیز دیگر شخصیت های دانشگاهی و علمی از سایر مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی کشور که به اشکال گوناگون، اعم از تألیف، ترجمه، نقد و بررسی، معرفی و ارزیابی آثار، اعلام می دارد که صفحات این فصلنامه به روی همۀ عزیزان دانشگاهی و صاحبنظران فرهیخته و علاقمندان همکاری باز بوده و آمادۀ درج آثار ایشان در چهارچوب خط مشی یک نشریه است و با کمال میل و اشتیاق از مساعدت همکاری و همفکری همۀ آنها استقبال می نماید.

خط مشی فصلنامه تخصصی علوم سیاسی و اهتمام دست اندرکاران آن بر این نظر استوار است که آثاری در این مجموعه گردآوری شوند که بر آخرین دست آوردهای علمی و پژوهشی در حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل مبتنی باشند تا فصلنامه با اقبال بیشتر خوانندگان عزیز روبرو شود. بخشی از فصلنامه به نقد و بررسی  و معرفی آثار علمی و پژوهشی در عرصه علوم سیاسی و روابط بین الملل اختصاص یافته است؛ امری مهم که از ضرورت پرورش روحیۀ انتقاد علمی، که نیاز مبرم و عاجل جامعۀ دانشگاهی، علمی، پژوهشی و تحقیقاتی امروز ایران است، برخاسته است.

هدف اصلی از انتشار فصلنامۀ حاضر، در واقع پاسخی است به این دغدغه، که ارائه و بررسی مسائل، مشکلات، پرسشها و چالشهای مهم نظری و علمی مطرح در عرصه های سیاست و روابط بین الملل در جهان پویا و در تحول پرشتاب امروزی، و فعالیّت و تأمل پژوهشگرانه به منظور پاسخ یابی برای آنها، در چهارچوب کار ویژۀ یک نشریۀ تخصصی، علمی و پژوهشی انسجام یابد و از سامان خاص برخوردار شود. اهتمام به این امر مهم، که شاخصۀ اصلی پویایی یک محیط دانشگاهی و پژوهشی امروزی است، مستلزم فراهم آمدن مجالی بود برای ارائۀ نتایج فعالیت های علمی و دستاوردهای پژوهشی استادان، دانشوران و پژوهندگان متخصص، و از این طریق برقراری ارتباط و تعامل علمی- پژوهشی به منظور بسط و ارتقای آگاهی تخصصی و نتیجه گیریهای سودمند، عملی و مشکل گشا در زمینه های یاد شده.