راهنمای نویسندگان

قابل توجه نویسندگان محترم؛ از مقالات چاپ شده در این فصلنامه، به عنوان منابع استفاده نمایید.

مقالات ارسالی بین 8000 تا 9000 واژه باشد.

مقالات با نرم افزار Word تایپ شده و از طریق سامانه ارسال شود.

در فایل جداگانه ای مشخصات نویسندگان و راه‌های تماس با نویسنده مسئول مکاتبات درج گردد.

نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان در زیر عنوان مقاله ذکر شده و رتبه علمی و گروه تحصیلی آنان با مشخص کردن نویسنده مسئول و ایمیل وی، در زیر عنوان مقاله ذکر شود.

چنانچه مقاله برگرفته از طرح پژوهشی، پایان‌نامه یا رساله است برای درج توضیحات مربوط به آن، عنوان مقاله با درج ستاره شماره خورده و توضیحات به صورت پانوشت در زیر صفحه اول مقاله بیاید.   

مقالات شامل عنوان مقاله، چکیده، کلید واژگان، مقدمه، متن اصلی، نتیجه‌گیری و منابع بوده و چکیده و کلید واژگان به زبان انگلیسی در انتهای مقاله بیاید.  

اصطلاحات انگلیسی با درج شماره به صورت پانوشت در زیر متن مقاله درج گردد.

برای ارجاعات، هر منبع به صورت خلاصه درون پرانتز (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار: شماره صفحه) در متن مقاله قرار گیرد: «مثال: (ساوجی، 1385: 44-43)» و به صورت پایان‌ارجاع نویسی در پایان مقاله زیر عنوان منابع با جدا کردن منابع فارسی و منابع انگلیسی به ترتیب حروف الفبا بیاید:    

در مورد کتاب: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (سال انتشار). عنوان کتاب،‌ نام و نام خانوادگی مترجم، محل نشر: ناشر،‌ نوبت چاپ.

در مورد مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (سال انتشار). «عنوان مقاله»، نام و نام خانوادگی مترجم،‌  نام مجله، دوره انتشار، شماره مجله، فصل انتشار، شماره صفحات مقاله در مجله.

در مورد سایت و دیگر منابع الکترونیکی: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (انتشار یا تاریخ دسترسی). «عنوان مطلب»،‌ نام مترجم، نشانی سایت یا منبع الکترونیکی.

در مورد منابع انگلیسی و زبان‌های دیگر نیز به همین ترتیب در مورد کتاب، مقاله، سایت و دیگر منابع الکترونیکی عمل گردد.

منابع به صورت تفکیک شده نوشته شود.

به طور مثال؛

 

منابع

 

الف: منابع فارسی

 

- اسماعیلی، مهدی (1395). پیشگیری از تروریسم در سیاست جنایی تقنینی ایران؛ دایره المعارف علوم جنایی (مجموع مقالات تازه های علوم جنایی)، تهران: نشر میزان‌، کتاب دوم، چاپ دوم.

 

ب: منابع لاتین

 

- Adames. James(1986)؛. The Financing of terror London: New English Library.

 

منابع درون متن به شکل ذیل؛

(Waltz,2000:25).

(واعضی، 1392: 270).

مقالاتی که مطابق شیوه‌نامه نشریه تنظیم نشده باشند، در روند ارزیابی قرار نمی‌گیرند و مجله به پرونده‌های ناقص ترتیب اثری نخواهد داد. قبل از ارسال مقاله، راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه کنید.