اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر طاهره ابراهیمی فر

علوم سیاسی دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

dr_ebrahimifaratyahoo.com

دکتر علیرضا ازغندی

علوم سیاسی استاد عضو هیات علمی علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

dr.azghaniatyahoo.com

دکتر حمید احمدی

علوم سیاسی استاد عضو هیات علمی دانشگاه تهران

dr.ahmadiatut.ac.ir

دکتر حسین دهشیار

روابط بین‌الملل دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

h.daheshiaratyahoo.com

دکتر محدرضا دهشیری

روابط بین‌الملل دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه روابط بین‌الملل وزارات امور خارجه

mohammadreza_dehshiriatyahoo.com

دکتر محمدعلی شیرخانی

روابط بین‌الملل استاد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

shirkhaniatut.ac.ir

دکتر ابوالقاسم طاهری

علوم سیاسی استاد عضو هیات علمی علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

dr.taheriatyahoo.com

دکتر ابومحمد عسگرخانی

روابط بین‌الملل دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه تهران

askarkhaniatut.ac.ir

دکتر محمدعلی مرتضویان فارسانی

علوم سیاسی استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ma.mortazaviyanfatyahoo.com

مدیر مسئول

دکتر میرابراهیم صدیق

علوم سیاسی استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

e.seddighatgmail.com
09123640150

سردبیر

دکتر محمد ساوجی

علوم سیاسی دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج (بازنشسته)

m_savaji26atyahoo.com

مدیر داخلی

دکتر فخرالدین سلطانی

روابط بین‌الملل استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

fakhreddin.soltaniatkiau.ac.ir