اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

طاهره ابراهیمی‌فر

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

dr_ebrahimifaryahoo.com

علیرضا ازغندی

علوم سیاسی استاد دانشگاه شهید بهشتی

1gmail.com

دکتر حمید احمدی

علوم سیاسی استاد عضو هیات علمی دانشگاه تهران

dr.ahmadiut.ac.ir

دکتر حسین دهشیار

روابط بین‌الملل استاد عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

h.daheshiaryahoo.com

دکتر محمدرضا دهشیری

روابط بین‌الملل استاد عضو هیات علمی دانشگاه روابط بین‌الملل وزارات امور خارجه

mohammadreza_dehshiriyahoo.com

دکتر محمدعلی شیرخانی

روابط بین‌الملل استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران

shirkhaniut.ac.ir

دکتر ابومحمد عسگرخانی

روابط بین‌الملل دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه تهران

askarkhaniut.ac.ir

دکتر محمدعلی مرتضویان فارسانی

علوم سیاسی استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ma.mortazaviyanfyahoo.com

مدیرمسئول

مدیر مسئول

دکتر میرابراهیم صدیق

علوم سیاسی استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

e.seddighgmail.com

سردبیر

سردبیر

دکتر محمد ساوجی

علوم سیاسی دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج (بازنشسته)

m_savaji26yahoo.com

مدیر داخلی

مدیر داخلی

دکتر فخرالدین سلطانی

روابط بین‌الملل استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

fakhreddin.soltanikiau.ac.ir