نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. نقش پذیری توده‌ها و فرودستان در سه رویداد اجتماعی مهم ایران در قرن بیستم

دوره 16، شماره 50، بهار 1399، صفحه 151-171

امیرمسعود شهرام‌نیا؛ محمد کوراوند؛ مرضیه فدایی ده چشمه