نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی توسعه نیافتگی ایران در عصر قاجار از منظر الگوی مفهومی دولت نرم میردال

دوره 17، شماره 54، بهار 1400

10.30495/psq.2021.674381

زهرا آریاکیان؛ علی اکبر امینی؛ اهورا راهبر؛ اصغر کیوان حسینی