نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 2
1. تبیین بحران افغانستان : بر اساس مدل مایکل برچر

دوره 15، شماره 49، زمستان 1398، صفحه 1-27

مهرداد خادمی؛ امیرهوشنگ میرکوشش؛ احمد اشرفی


2. تداوم نفوذ ناتو به رهبری آمریکا در افغانستان و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران

دوره 15، شماره 47، تابستان 1398، صفحه 71-95

مهرداد خادمی؛ امیرهوشنگ میرکوشش؛ احمد اشرفی