نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر هیدروپلیتیک هیرمند بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 15، شماره 47، تابستان 1398، صفحه 49-70

فرهاد گرگیج؛ ضیاء خزایی