نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. حکومت، جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی در ایران (بررسی سالهای 1376-1392)

دوره 15، شماره 48، پاییز 1398، صفحه 107-132

سیده لیلا موسوی؛ احمد ساعی