نویسنده = �������������� �������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. گستره تعهدات اقتصادی و اجتماعی دولت در در رویکرد اندیشه لیبرال

دوره 16، شماره 50، بهار 1399، صفحه 39-55

علیرضا عسکری؛ منصور فرخی؛ یاسر روستایی حسین ابادی