نویسنده = ���� ������������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. زمینه ی اجتماعی تاثیر گذار بر شکل گیری جنبش اجتماعی محیط زیست گرایی در ایران

دوره 16، شماره 52، پاییز 1399، صفحه 25-44

محمدعلی گل محمدزاده؛ علیرضا اسمعیل زاد؛ پرویز احدی