نویسنده = �������������� ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ابعاد و مولفه های حاکمیت قانون در توسعه فراگیر و پیامدهای سیاسی آن

دوره 16، شماره 52، پاییز 1399، صفحه 97-117

علی اکبر نصیری خلیلی؛ احمدرضا بهنیافر؛ علی پورقصاب امیری