نویسنده = ���������� ������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. نقش ژئوپلیتیک ایران بر امنیت انرژی و تاثیر آن در رابطه با اتحادیـه اروپـا

دوره 16، شماره 52، پاییز 1399، صفحه 45-72

جواد جوزی ده سفید؛ مجید توسلی رکن آبادی