نویسنده = �������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل پژوهشی در مهاجرت نخبگان درایران طی سالهای 1368 – 1392

دوره 16، شماره 53، زمستان 1399، صفحه 57-78

فرزاد شعبانی؛ رضا پریزاد؛ علیرضا امینی