نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت اعتراضات اجتماعی در ایران: الگوی یابی در فرهنگ عمومی

دوره 16، شماره 53، زمستان 1399، صفحه 17-40

امید نوبخت؛ محمد سمیعیانی؛ داود دعاگویان