نویسنده = علی بهرامی نژاد مغویه
تعداد مقالات: 1
1. رابطه قاعده نفی سبیل با توافق برجام ( تعامل یا تعارض)

دوره 16، شماره 53، زمستان 1399

امن اله فرید؛ امراله نیکومنش؛ علی بهرامی نژاد مغویه