نویسنده = ���������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. حمایت های افتراقی از بزه دیدگان تروریسم با نگاهی به اسناد بین المللی

دوره 16، شماره 52، پاییز 1399، صفحه 213-230

مظاهر خواجوند؛ مجید بهاری غازانی