نویسنده = ���������� �������������� ����������������
تعداد مقالات: 2
1. حل و فصل منازعات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر تشکلها و جناحهای سیاسی

دوره 15، شماره 46، بهار 1398، صفحه 1-23

رووف رجایی؛ محمدجعفر جوادی ارجمند


2. سیر تحول سیاست خارجی آمریکا نسبت به افغانستان بر اساس نظریات ژئوپلتیک

دوره 11، شماره 32، پاییز 1394، صفحه 33-52

محمدجعفر جوادی‌ارجمند؛ مائده کریمی قهرودی؛ محسن اخباری