نویسنده = ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. حکومت، جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی در ایران (بررسی سالهای 1376-1392)

دوره 15، شماره 48، پاییز 1398، صفحه 107-132

سیده لیلا موسوی؛ احمد ساعی


2. فرهنگ سیاسی، فردیت و بازتولید اقتدارگرایی در ایران

دوره 12، شماره 37، زمستان 1395، صفحه 183-204

سیده لیلا موسوی؛ مجید توسلی رکن آبادی