نویسنده = �������� �������� ���������� �������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سیاست منطقه گرایی روسیه در خاورمیانه

دوره 13، شماره 41، زمستان 1396، صفحه 129-155

ساناز رستم جبری؛ دکتر سیدجواد امام جمعه زاده