نویسنده = ������������ ������������������
تعداد مقالات: 1
1. تبعات سیاسی و اجتماعی ظهور طبقه متوسط جدید در ایران در دوران پهلوی دوم

دوره 14، شماره 43، تابستان 1397، صفحه 83-105

سعید جهانگیری؛ ابوالقاسم طاهری