نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. حل و فصل منازعات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر تشکلها و جناحهای سیاسی

دوره 15، شماره 46، بهار 1398، صفحه 1-23

رووف رجایی؛ محمدجعفر جوادی ارجمند