دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی توسعه نیافتگی ایران در عصر قاجار از منظر الگوی مفهومی دولت نرم میردال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1399

زهرا آریاکیان؛ علی اکبر امینی؛ اهورا راهبر؛ اصغر کیوان حسینی


2. نقش شورای امنیت در مقابله با تامین مالی تروریسم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1399

هوشنگ شامبیاتی؛ محمد رضازاده سلطان آباد؛ محمدعلی مهدوی ثابت


3. مطالعه ای اسنادی در فهم هویت جهان پذیر در قالب مولفه های سیاسی مشترک در فرهنگ ایرانی- اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1400

محمد کاظم تفته؛ فرهاد زیویار


مقاله مستقل پژوهشی

4. حمایت های افتراقی از بزه دیدگان تروریسم با نگاهی به اسناد بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

مظاهر خواجه وند؛ مجید بهاری غازانی


5. نهادهای بین المللی و تعهدات هسته ای ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1399

مهدی توکلی؛ ابو محمد عسگرخانی؛ سهراب صلاحی