چالش ها و موانع مقابله با تأمین مالی تروریسم

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران

2 پژوهشگر دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

یکی از مهم‌ترین دلایل تقویت جریان‌های تروریستی درجهان، تداوم تأمین منابع مالی مورد نیاز آن ها از طرق مختلف است. در واقع تروریست‌ها برای رسیدن به اهداف تروریستی خود نیازمند تأمین مالی هستند و برای تأمین این نیاز حیاتی خود به راه‌های گوناگونی متوسل می‌شوند. لذا به منظور مبارزه با تروریسم، یکی از مهم‌ترین و ضروری‌ترین راه‌ها، مبارزه با تأمین مالی آن است. در این راستا اتخاذ تمهیداتی برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم و اتخاذ هرگونه اقدامی به منظور خشکاندن منابع تأمین مالی تروریسم در اسناد ملی و بین‌المللی ضروری است. عدم الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم، عدم شناسایی مفهوم تروریسم به عنوان یک رفتار مجرمانه مستقل و فقدان سیاست جنائی افتراقی در خصوص آن دلالت بر چالش‌ها و موانع مقابله با تأمین مالی تروریسم در اسناد داخلی است؛ در این مقاله نگارندگان با روش تحلیلی - توصیفی به واکاوی چالش‌ها و موانع در اسناد ملی و بین‌المللی برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم خواهند پرداخت

کلیدواژه‌ها

موضوعات