نقش استراتژی‌ها و تاکتیک‌های اقتصادی در تداوم حیات گروه‌های سلفی-تکفیری

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی وروابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

تروریست‌ها برای رسیدن به اهداف خود نیازمند تأمین مالی هستند و به همین علت به راه‌های گوناگون قانونی و غیرقانونی متوسل می‌شوند. گروه‌های تندروی اسلامی نیز که از آنها می‌توان به عنوان تروریست‌های تکفیری نام برد، از این قاعده مستثنی نیستند و علی‌رغم تأکید بر مسائل ایدئولوژیک و مذهبی-معنوی، جهت رشد و موفقیت، جذب مخاطبان و پیروان از طریق تبلیغات، تأمین تسلیحات، انجام عملیات‌های تروریستی و سایر نیازهای روزمره خود نیازمند دسترسی به منابع مالی لازم برای تحقق اهداف خویش می‌باشند. لذا پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این پرسش کلیدی می‌باشد که چه عواملی موجب تداوم حیات تروریسم تکفیری در مناطق گوناگون شده است؟ در راستای پاسخ‌گویی به پرسش مذکور این فرضیه مطرح شده است که به نظر می‌رسد یکی از عوامل موثر در عدم نابودی گروه‌های سلفی-تکفیری ناشی از تنوع راه‌های دسترسی تکفیری‌ها به منابع مالی متعدد و عدم وابستگی آنان به یک شیوه درآمدی جهت تأمین هزینه‌های خود می‌باشد. لذا در این رابطه مهم‌ترین منابع تأمین کننده نیازهای مالی گروه‌های تروریستی-تکفیری که نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری آنان در اتخاذ روش‌های مختلف درآمدزایی می‌باشد، در این پژوهش تشریح شده و چشم‌انداز رویکرد اقتصادی آنان در آینده نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها