دوره و شماره: دوره 10، شماره 29، ناشر، زمستان 1393 

مقاله مستخرج از رساله دکترا

7. سیاست خارجی، هالیوود و جریان بازنمایی خاورمیانه پس از یازده سپتامبر

صفحه 115-138

سید عبداالعلی قوام؛ بشیر اسماعیلی