دوره و شماره: دوره 11، شماره 31، ناشر، تابستان 1394، صفحه 1-242