دوره و شماره: دوره 15، شماره 49، سردبیر، زمستان 1398 
1. تبیین بحران افغانستان : بر اساس مدل مایکل برچر

صفحه 1-27

مهرداد خادمی؛ امیرهوشنگ میرکوشش؛ احمد اشرفی


6. مقایسه گفتمان هسته ای حسن روحانی و گفتمان انقلاب اسلامی

صفحه 125-143

مهدی سلطانی گردفرامرزی؛ اکبر اشرفی؛ احمد بخشایش اردستانی؛ سوسن صفاوردی


8. نگرشی بر تحولات حقوق بشری و آثارآن بر حاکمیت ملی کشورها

صفحه 169-190

میثم اسلام پناه؛ سید باقر میرعباسی؛ ابومحمد عسگرخانی؛ مریم مرادی