دوره و شماره: دوره 16، شماره 53، زمستان 1399 

مقاله مستقل پژوهشی

1. رابطه قاعده نفی سبیل با توافق برجام ( تعامل یا تعارض)

امن اله فرید؛ امراله نیکومنش؛ علی بهرامی نژاد مغویه


2. نقش سرمایه اجتماعی در توسعه سیاسی و اجتماعی ایران بعد از انقلاب اسلامی

مهدی مرادی؛ مسعود جعفری نژاد؛ احمد آذین؛ علیرضا گلشنی


مقاله مستقل پژوهشی

5. مدیریت اعتراضات اجتماعی در ایران: الگوی یابی در فرهنگ عمومی

امید نوبخت؛ محمد سمیعیانی؛ داود دعاگویان


6. موانع منطقه ای بازیابی قدرت فدراسیون روسیه در دوره دوم پوتین، از سال 2014 تا سال 2019

محسن حبیبی؛ احمد بخشایشی اردستانی؛ سیدعلی طباطبایی نژاد؛ حمیدرضا شیرزاد